Văn bản
Về công tác xây dựng văn bản pháp luật: Kiện toàn lại các văn bản liên quan đến quản lý an toàn đập (Nghị định 72/2007/NĐ-CP). Cần làm rõ vai trò...
    NGHỊ ĐỊNH  Về quản lý an toàn đập  CHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  Căn cứ Luật Tài...
NGHỊ ĐỊNH Về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi _________ CHÍNH PHỦ Căn cứ...
Dự án tiêu biểu
Liên kết Website